Swans-Tangerine-Merlot-Whiskey-Amethyst-Strega-385×577

Glass by Chiarizia